Allmänna villkor:

Dessa allmänna villkor gäller mellan Ystads Segelfartygsförening (YSF) och den som själv eller genom annan träffar avtal med YSF enligt vad som angetts i bekräftelsen (kunden). Avtalet kan gälla transport, segling, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemang)

1. Avtal

Som arrangör ansvarar YSF gentemot kunden för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Uppgifter på webbsidan är bindande för YSF men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts och kunden tydligt informerats om ändringen. YSF reserverar sig för eventuella korrekturfel. Som arrangör är YSF skyldiga att se till:

 • Att kunden får en bekräftelse (E-Post) på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
 • Att information lämnas om hur betalning ska ske och att kunden i övrigt får information som är av betydelse för arrangemanget
 • Att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. 
 • För att boka/ingå avtal med YSF måste kunden vara minst 18 år.
 • I dessa allmänna bokningsvillkor avses med: Avgång – den tidpunkt då kunden reser från avgångsplatsen Ankomst – den tidpunkt då kunden anländer och avslutar sin resa.
 • Ombord – då kunden befinner sig på YSFs fartyg
 • Fel eller avvikelser som uppstår under resan, ska kunden anmäla ombord så att YSF får en möjlighet att rätta till det. I annat fall bortfaller kundens rätt att påtala felet

2. Bokningsvillkor hyra av fartyget

 • Bokningsförfrågan sker skriftligt via mejl
 • Bokningsvillkor för hyra/charter fås med offerten

3. Bokningsvillkor för en eller flera platser för segling

 • Bokning sker via bokningssidan fram till en timme innan avgång eller så länge det finns plats.
 • Kunden ansvarar för att vara i tid för avresa, minst 15 minuter innan avgång
 • 10 minuter innan avgångstid släpps bokningarna fria och blir restplatser
 • Betalning sker via bokningssidan
 • Vid inställt arrangemang sker återbetalning via bokningssidan

5. Förändringar utanför rederiets kontroll

Rederiet reserverar sig mot förändringar beroende på myndighetsbeslut, arbetskonflikt, underleverantörers konkurs och varje annan omständighet utom rederiets kontroll.

6. Inställd eller försenad resa

I det fall resan måste inställas eller avbrytas på grund av haveri, sjöolycka, försening på grund av dåligt väder eller p.g.a. anledning enligt ovan återbetalas avgiften endast för de dagar som inte kan utnyttjas. Rederiet ansvarar inte för kundens eventuella följdkostnader annat än vad som anges av sjölagen (1994:1009) och det åligger kunden att i möjligaste mån begränsa skadan.

7. Om besättningens anvisningar inte följs

Person som inte följer besättningens anvisningar eller uppträder påverkad av alkohol eller andra droger, kan efter befälhavaren beslut sättas iland på första lämpliga plats varifrån hemresan sker på egen bekostnad.

8. Kundens övriga skyldigheter

 • Kunden ansvarar för eventuell skadegörelse ombord.
 • Kunden ansvarar för att ha giltigt pass och andra nödvändiga handlingar där resan går till utländska hamnar, både för enskild och grupp.
 • YSF rekommenderar enskilda att ha reseförsäkring där resan går till utländska hamnar.
 • Kunden bör kontrollera via YSFs hemsida att ett arrangemang inte har ställts in med kort varsel innan resa till avgångshamnen påbörjas.

9. Force majeure

Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

10. Personuppgifter (GDPR)

Genom att boka samtycker kunden till att personuppgifter får behandlas av YSF
Syftet med detta är att möjliggöra sedvanlig kundadministration, att tillförsäkra att YSF har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall.

11. Tvister

Kunden bör vända sig till YSF med eventuella klagomål. Om kunden och YSF inte kommer överens i en förhandling kan kunden vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol. Allmänna reklamationsnämndens webbsida: www.arn.se. Adress: Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm

Uppdaterad 2023-02-27